ไขความลับ ของแอปเปิ้ลในการดูแลรักษาสุขภาพ ที่คุณอาจยังไมรู

1. ชวยควบคุมน้ำหนัก
แอปเปลเปนอาหารที่เหมาะแกผูที่ตองการลดน้ําหนักในหลาย ๆ ประการ เพราะมีแคลอรี่เพียง 58 กิโลแคลอรี่ เทานั้น จากขอมูลของ USDA Nutrient Database ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา พบวาในแอปเปลเขียว 100 กรัม จะมีสวนประกอบหลักเปนน้ําถึง 85.46 กรัม, น้ําตาล 9.59 กรัม, ไฟเบอร 2.8 กรัม และโพแทสเซียม 120 กรัม นอกจากจะมีแคลอรี่นอยแลว เอนไซมในแอปเปลเขียวยังชวยลดน้ําหนักและชวยใหระบบยอยอาหาร รวมถึงระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น สวนกรดในแอปเปลเขียวก็ยังชวยยับยั้งฮอรโมนแห่งความอยากอาหาร ชวยพยุงระดับโปรตีนในรางกายไมใหต่ําลง อีกทั้งชวยปองกันไมใหไขมันถูกดึงมาเก็บสะสมไวในรางกายอีกดวย

2. ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลําไส
เฉพาะสวนเปลือกของแอปเปลสีเขียวก็อุดมไปดวยคุณประโยชนมากมาย เพราะมีไฟเบอรสูง จึงชวยใหการขับถายดีขึ้น อีกทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ นอกจากนี้ยังมีเพกตินที่ชวยปองกันแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารที่ทําใหเกิดทองรวงไดอีกดวย มากไปกวานั้น เอ็นไซมที่มีอยูในเปลือกแอปเปลยังชวยเสริมสรางการทํางานของระบบยอยอาหารและระบบขับถายอีกดวย

3. ชวยบํารุงผิว
แอปเปลเขียวมีคุณสมบัติในการชวยบํารุงผิวได เพราะประกอบดวยวิตามินหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งวิตามินซีซึ่งพบในแอปเปลเขียวมากกวาผลไมชนิดอื่น นอกจากนี้ในเปลือกแอปเป้ลยังมีสารโพลีฟนอล ที่มีคุณสมบัติปองกันผิวจากรังสี UVA และ UVB จากแสงแดด

4. ชวยลดคอเลสเตอรอล
เพกตินที่พบอยูมากในเปลือกแอปเปลเปนไฟเบอรที่ละลายน้ําได และมีคุณสมบัติในการดักจับคอเลสเตอรอล อีกทั้งนําคอเลสเตอรอลเหลานั้นไปทิ้งกอนที่จะถูกดูดกลับเขาสูรางกาย โดยแอปเปลสีเขียวจะชวยลดคอเลสเตอรอลในผูหญิงไดดีกวาในผูชาย

5. ชวยลดน้ำตาลในเลือด
แอปเปลมีปริมาณไฟเบอรสูง โดยการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอรมากจะชวยลดโอกาสการเกิดเบาหวาน สวนผูที่เปนเบาหวานอยูแลว แอปเปลก็นับเปนผลไมที่เหมาะแกการรับประทาน เนื่องจากไฟเบอรมีคุณสมบัติชวยลดน้ําตาลในเลือด อีกทั้งมีไฟเบอรชนิดละลายน้ําไดสูง

6. ชวยลดการสูญเสียกลามเนื้อจากการปวย
แอปเปลสีเขียวประกอบดวยกรดที่เปนสวนประกอบในการเพิ่มพลังและสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ คุณจึงควรรับประทานแอปเปลเขียวอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันไว้ในกรณีที่คุณบาดเจ็บ หรือลมปวยจนไมอาจออกกําลังกายเพื่อสรางกลามเนื้อใหแข็งแรงได

7. ชวยปองกันโรคภัยตาง ๆ
แอปเปลประกอบดวยวิตามินซีและเบตาแคโรทีนจํานวนมาก จึงชวยปองกันโรคหวัดและโรคเลือดออกตามไรฟนได นอกจากนี้ยังชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น จึงชวยลดอาการทองผูกและทองเสีย อีกทั้งยังชวยลดความดันโลหิตไดอีกดวย

นับวาแอปเปลเขียวมีคุณประโยชนตอรางกายในหลาย ๆ แงมุม ดวยเหตุนี้คุณจึงควรเริ่มตนดูแลสุขภาพของคุณงาย ๆ ดวยการบริโภคแอปเปลเปนประจํา โดย Applene เองก็ได้ นําองคความรูดานโภชนาการมาผสมผสานกับความเข้าใจในรางกายอยางลึกซึ้ง และพัฒนาออกมาเปนนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยมีสารสกัดจากแอปเปลเปนองคประกอบสําคัญ โดยคัดเลือกแอปเปลพันธุดีจากฝรั่งเศสมาทดลองและวิจัย จนเกิดเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ชวยลดน้ําตาลในเลือดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประกอบดวย Super Protein ที่ชวยฟนฟูและซอมแซมเซลลใหกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

อางอิงขอมูลจาก www.healthgossip.com

บทความที่เกี่ยวข้อง