ไมโทคอนเดรีย มีความสัมพันธ์กับสุขภาพคุณอย่างไรบ้าง ?


ไมโทคอนเดรียน (Mitochondrion) หรือที่คุนเคยกันในชื่อวาไมโทคอนเดรีย
(Mitochondria) ทําหนาที่เปนแหลงพลังงานของเซลล โดยจะพบไมโทคอนเดรีย
อยูทุก ๆ เซลลของรางกาย โดยรูปรางและจํานวนของไมโทคอนเดรียในแตละเซลล์ จะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับชนิดและกิจกรรมของเซลล เซลลที่มีเมแทบอลิซึมสูง จะมีไมโทคอนเดรียมาก เชน เซลลของตับ ไต กลามเนื้อหัวใจ และตอมตาง ๆ โดยทั่วไปเยื่อหุมชั้นนอกของไมโทคอนเดรียจะเรียบและประกอบดวยโปรตีนถึง 60 - 65 % สวนภายในจะบรรจุของเหลวหลากหลายชนิดที่เรียกวาแมทริกซซึ่งจะมีเอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการหายใจระดับเซลล การสังเคราะหโปรตีน รวมไปถึงการจําลองตัวของไมโทคอนเดรีย

กลาวโดยสรุปแลวหนาที่ของไมโทคอนเดรียคือใหพลังงานกับเซลล ซึ่งเซลล์จะนําไปใชในการซอมแซมสวนที่สึกหรอและสรางเซลลใหมทดแทนเซลลเกา นอกจากนั้นแลวยังเปนแหลงผลิตเอนไซนตาง ๆ ซึ่งจะทําใหรางกายทํางานไดอยางปกติ จึงจะเห็นได้ วาไมโทคอนเดรีย เปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก หากไมโทคอนเดรียเสื่อมไปจะสงผลให้เซลลตาง ๆ ในรางกายขาดแคลนพลังงาน รวมถึงไมสามารถที่จะซอมแซมหรือสรางเซลลใหมขึ้นมาไดซึ่งจะทําไปสูปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนริ้วรอยกอนวัยอันควร การเจ็บปวยเรื้อรัง รวมไปถึงการเปนมะเร็ง

Applene ตระหนักถึงหนาที่ของไมโทคอนเดรียที่มีผลตอสุขภาพ จึงนํา Super Protein มาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ เพื่อชวยดูแลคุณในระดับเซลล โดย Super Protein นี้ จะชวยในการซอมแซมไมโทคอนเดรียที่เปนอวัยวะสําคัญอีก สวนหนึ่งในเซลล์ หากเซลลแข็งแรง ก็จะทําใหรางกายของเราแข็งแรงอีกดวย นอกจาก Super Protein แลว ทุก ๆ แคปซูลของ Applene ยังประกอบดวย Apple Extract ที่มีคุณสมบัติชวยลดน้ําตาลในเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย

อางอิงขอมูลจาก
www.wikipedia.org
www.thaibiotech.info
บทความที่เกี่ยวข้อง