วิธีวินิจฉัยโรคเบาหวาน
* ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

วิธีวินิจฉัย โรคเบาหวาน


 

การวินิจฉัยโรคเบาหวานทําไดโดยวัดปริมาณน้ําตาลในเลือด โดยคาน้ําตาลปกติจะเปนตัวบอกวาคุณเปนโรคเบาหวานหรือไม

คาน้ำตาลปกติ (มิลลิกรัม%) การวินิจฉัย
80 -100 ปกติ
100 -125 ผูมีความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวาน
มากกวา 126 เบาหวาน
 

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีอายุมากกวา 45 ปควรเจาะเลือดอยางสม่ําเสมอทุก ๆ 3 ป เพื่อปองกันโรคเบาหวาน สวนผูที่ถูกวินิจฉัยวามีความเสี่ยงควรควบคุมน้ําหนัก อีกทั้งควบคุมอาหารควบคูไปกับการออกกําลังกาย

วิธีการวินิจฉัยเบาหวานมีดังนี้

1. Fasting Plasma Glucose : FPG


เปนการวัดระดับกลูโคสในพลาสมาหลังการอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยนับเปนวิธีการที่สะดวกและแมนยําที่สุด โดยหากน้ําตาลในเลือดสูงกวา 126 มิลลิกรัม% สองครั้ง วินิจฉัยวาผูตรวจเปนเบาหวาน

 

 

2. Oral Glucose Tolerance Test : OGTT
หากสงสัยวาเปนเบาหวาน แตระดับพลาสมากลูโคสกอนรับประทานอาหารไมถึง 126 มก% ใหตรวจโดยการดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม และเจาะเลือดกอนดื่ม และ 2 ชั่วโมงหลังดื่ม

คาพลาสมากลูโคส (มก.%) การวินิจฉัย
ต่ํากวา 140 ปกติ
140 -199 ความทนทานตอน้ําตาลบกพรอง
มากกวา 200 เบาหวาน
 

3. Random Plasma Glucose : RPG

เปนการสุมวัดระดับกลูโคสในพลาสมา วิธีการนี้จะไมกําหนดเวลาในการอดอาหาร ใชคามากกวา 200 มก.% และผูตรวจตองมีอาการของโรคเบาหวาน แตวิธีนี้ไมนิยมใชเนื่องจากมีความแมนยําต่ํา เชนเดียวกันกับการตรวจหากลูโคสในปสสาวะ
 

4. วินิจฉัยโดยการใชระดับโปรตีนไกลโคโซเลท
โดยหากมี Glycosylate hemoglobin : HbA1c มากกวา 6.5 จะวินิจฉัยวาผูตรวจเปนโรคเบาหวาน เชนเดียวกับผูที่ตรวจพบวา คา HbA1c มากกวา 6.5 สองครั้ง แตคาน้ําตาล กอนอาหาร FBS < 126 mg% หรือผูที่ตรวจพบวาคา คา HbA1c นอยกวา แตคาน้ําตาลกอนอาหาร FBS > 126 mg%

 

ผูที่มีความเสี่ยงตอเบาหวานมีดังนี้
สําหรับผูที่มีความเสี่ยงตอเบาหวานมีดังตอไปนี้
1. น้ําตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FPG) อยูระหวาง 100 –125 mg/dl.
2. คาน้ําตาลหลังจากดื่มน้ําตาล 75 กรัมที่ 2 ชม. อยูระหวาง (OGTT) 140 –199 mg/dl.
3. คาน้ําตาลเฉลี่ย (HA1C) อยูระหวาง 5.7– 6.4%
ในการตรวจหากลูโคสในกระแสเลือดควรคํานึงถึงยาที่ทําใหน้ําตาลสูงขึ้น เชน Steroid, Thiazide, NicoVnic Acid, Beta-­‐block รวมไปถึงยาคุมกําเนิดดวย

 
การวินิจฉัย มีภาวะดื้ออินซูลิน มีภาวะดื้ออินซูลิน เป็นเบาหวาน
ระดับน้ําตาลในเลือด ณ เวลาที่อดอาหาร (FPG) 70 - 99 100 -125 มากกวา 126
ตรวจเลือด ณ เวลาใด ๆ นอยกวา 140 - มากกวา 200
คาน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) นอยกวา 5.7 5.7- 6.4 มากกวา 6.5
 

ดังนั้นหากคุณเปนผูหนึ่งที่ตองการควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือด คุณควรดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกาย ควบคูไปกับการรับประทานอาหารที่เปนประโยชน์ ทั้งนี้การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารก็สามารถชวยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดไดเชนกัน ซึ่ง Applene นับเปนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่ผาน การคิดคนและวิจัยหลายปี จนคนพบวาสารสกัดจากแอปเปลจากฝรั่งเศส สามารถชวยลดน้ําตาลในเลือดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑเสริมอาหาร Applene ยังประกอบดวย Super Protein จึงชวยฟนฟูและบํารุงเซลลใหสุขภาพของคุณกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

อางอิงขอมูลจาก
www.siamhealth.net
www.gelsociety.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง